Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Εγγραφές νέων μελών

1. Μέλη του Συνδέσμου μας, σύμφωνα με το καταστατικό και τη νομοθεσία, μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εκτέλεση εργασιών Εγκατάστασης - Συντήρησης και Επισκευής καυστήρων υγρών, αερίων και οποιονδήποτε καυσίμων, τα οποία κατέχουν την οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια, έχουν δε δηλώσει στην εφορία την άσκηση του επαγγέλματος του συντηρητή καυστήρων.

2. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του Συνδέσμου. Μαζί με την αίτηση το υπ οψήφιο μέλος υποβάλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος, έναρξη επαγγέλματος από την Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος εκλογής αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις(ομοσπονδίες).

Το υποψήφιο μέλος αν έχει τις παραπάνω προυποθέσεις συμπληρώνει την αίτηση που υπάρχει έτοιμη στο δικτυακό μας τόπο ή στα γραφεία του Συνδέσμου και μαζί με τα δικαιολογητικά την καταθέτει στην Γραμματεία του Συνδέσμου.

Τα Γραφεία του Συνδέσμου είναι ανοικτά Δευτέρα - Πέμπτη 5 - 7 το απόγευμα.