Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021
 
 

Το Δ.Σ. του σωματείου προσκαλεί τα μέλη του, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της  Ο.Ε.Β.Ε. (Αραβαντινού 5E) στα Ιωάννινα.

pdfΣύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  • Να γίνω μέλος του σωματείου

  • Να γίνω αδειούχος εγκαταστάτης υγρών καυσίμων

  • Να γίνω αδειούχος εγκαταστάτης αερίων καυσίμων

  • Να θεωρήσω την άδεια συντηρητή καυστήρα

Μέλη του σωματείου "Η Φλόγα", μπορούν να γίνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης-συντήρησης καυστήρων υγρών & αερίων καυσίμων, τα οποία κατέχουν την οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια και εξασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του εγκαταστάτη - συντηρητή στην Ήπειρο & Κέρκυρα.

Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του σωματείου.
Μαζί με την αίτηση το υποψήφιο μέλος υποβάλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος, έναρξη επαγγέλματος από την Δ.Ο.Υ. κ.α.) καθώς και δύο φωτογραφίες για την έκδοση ταυτότητας μέλους.

Τα γραφεία του σωματείου "Η Φλόγα" βρίσκονται στην οδο Αραβαντινού 5Ε στα Ιωάννινα & είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 17:00 εώς τις 21:00.

1. Στους έχοντες συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ), ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της προϋπηρεσίας

2. Στους έχοντες συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία ελεύθερου επαγγελματία με τιμολόγια πριν από την τροποποίηση 97/ΦΕΚ 59/4-5-1987, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της προϋπηρεσίας

3. Στους κατόχους άδειας Ηλεκτροτεχνίτου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητας και στους πτυχιούχους κατωτέρων σχολών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου, που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)

4. Στους κατόχους άδειας Εγκαταστάτου Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητος κατηγορίας Α΄ και στους πτυχιούχους μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία ένα (1) έτος με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)

5. Στους κατόχους άδειας Εγκαταστάτου Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητος 2,3,4,5 και κατηγορίας Β΄, Γ΄, που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία έξι (6) μήνες με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)

6. Στους κατόχους πτυχίων ταχύρρυθμης σχολής Συντηρητών Λεβητοστασίων του ΟΑΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία 400 τουλάχιστον ενσήμων με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)

1. Στους κατόχους της αδείας 511/77 που αποκτήθηκε μέχρι τις 22/10/2001 οι οποίοι, έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάριο πιστοποίησης διάρκειας 150 ωρών & κατόπιν εξετάσεων στην αρμόδια γι΄ αυτό, επιτροπή του υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Στους κατόχους άδειας Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων με τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσία, χωρίς εξετάσεις.

Οι άδειες των Συντηρητών Καυστήρων θεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, από τα αρµόδια τµήµατα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Οι άδειες των υγρών καυσίµων θεωρούνται ανά τριετία και των αερίων ανά πενταετία.
Οι άδειες βοηθών αερίων καυσίµων δεν θεωρούνται.

Τα δικαιολογητικά για την θεώρηση της άδειας συντηρητή καυστήρα:
- Αίτηση
- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου και ότι δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμού ή επιχείρησης κοινής ωφελείας µε οποιαδήποτε σχέση
- Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.στην οποία θα αναγράφεται το αντικείµενο δραστηριότητας από την ηµεροµηνία έναρξης ή Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας εφόσον προκύπτουν τα ίδια στοιχεία
- Δύο φωτοαντίγραφα τιµολογίων για κάθε έτος των τριών τελευταίων όταν αφορά υγρά καυσιµα ή των πέντε τελευταίων όταν αφορά αέρια καύσιµα
- Βεβαίωση του επαγγελµατικού Σωµατείου
- Παράβολο χαρτοσήµου 15€ (χρώµα πράσινο)
- Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασµού ΔΕΚΟ
- Την προς θεώρηση άδεια

Σωματείο "Η Φλόγα":

Αραβαντινού 5Ε,452 21 Ιωάννινα
τηλ: 26510 20647
map

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος:
Φάφας Δημήτρης
Γενικός Γραμματέας:
Γρασσέλης Αλέκος
Αντιπρόεδρος:
Παππάς Ελευθέριος
Ταμίας:
Μόσχος Χρήστος
Μέλος:
Οικονόμου Γιώργος

Σεμινάρια επιμόρφωσης:

.

pappas


Διαφημιστείτε εδώ...                         Διαφημιστείτε εδώ...                           Διαφημιστείτε εδώ...

Διαφημιστείτε εδώ...                         Διαφημιστείτε εδώ...                           Διαφημιστείτε εδώ...